lunes, 1 de junio de 2009

HUKAMNAMA 1-6-09


Download Fuentes Gurmukhi

JUNIO 1 de 2009, Lunes,4.30 A.M

vwihgurU jI kw Kwlsw, vwihgurU jI kI &qh!
WaheGuru Ji Ka Khalsa, WaheGuru Ji Ki Fateh!

AQUI : Audio Hukamnana

Œ Ç ‰

sUhI mhlw 3 ]

jug cwry Dn jy BvY ibnu siqgur sohwgu n hoeI rwm ] inhclu rwju sdw hir kyrw iqsu ibnu Avru n koeI rwm ] iqsu ibnu Avru n koeI sdw scu soeI gurmuiK eyko jwixAw ] Dn ipr mylwvw hoAw gurmqI mnu mwinAw ] siqguru imilAw qw hir pwieAw ibnu hir nwvY mukiq n hoeI ] nwnk kwmix kMqY rwvy min mwinAY suKu hoeI ]1] siqguru syiv Dn bwlVIey hir vru pwvih soeI rwm ] sdw hovih sohwgxI iPir mYlw vysu n hoeI rwm ] iPir mYlw vysu n hoeI gurmuiK bUJY koeI haumY mwir pCwixAw ] krxI kwr kmwvY sbid smwvY AMqir eyko jwixAw ] gurmuiK pRBu rwvy idnu rwqI Awpxw swcI soBw hoeI ] nwnk kwmix ipru rwvy Awpxw riv rihAw pRBu soeI ]2] gur kI kwr kry Dn bwlVIey hir vru dyie imlwey rwm ] hir kY rMig rqI hY kwmix imil pRIqm suKu pwey rwm ] imil pRIqm suKu pwey sic smwey scu vrqY sB QweI ] scw sIgwru kry idnu rwqI kwmix sic smweI ] hir suKdwqw sbid pCwqw kwmix lieAw kMiT lwey ] nwnk mhlI mhlu pCwxY gurmqI hir pwey ]3] sw Dn bwlI Duir mylI myrY pRiB Awip imlweI rwm ] gurmqI Git cwnxu hoAw pRBu riv rihAw sB QweI rwm ] pRBu riv rihAw sB QweI mMin vsweI pUrib iliKAw pwieAw ] syj suKwlI myry pRB BwxI scu sIgwru bxwieAw ] kwmix inrml haumY mlu KoeI gurmiq sic smweI ] nwnk Awip imlweI krqY nwmu nvY iniD pweI ]4]3]4]


somvwr, 18 jyT (sMmq 541 nwnkSwhI) (AMg: 769)

TRADUCCION AL PUNJABI
pMjwbI ivAwiKAw :
sUhI mhlw 3 ]

hy BweI! jug cwhy koeI hovy gurU dI Srn pYx qoN ibnw Ksm-pRBU dw imlwp nhIN huMdw, jIv-iesqRI BwvyN cOhW jugW ivc BtkdI iPry [ aus-pRBU pqI dw hukm At`l hY ik gurU dI rwhIN hI aus dw imlwp pRwpq huMdw hY[ aus qoN ibnw koeI hor aus dI brwbrI dw nhIN jo ies hukm nMU bdlwA sky[ hy BweI! aus pRBU qoN ibnw aus vrgw hor koeI nhIN[ auh pRBU Awp hI sdw kwiem rihx vwlw hY[ gurU dy snmuK rihx vwlI jIv-iesqRI aus ie`k nwl hI fMUGI sWJ bxWdI hY[ jdoN gurU dI miq auqy qur ky jIv-iesqRI dw mn prmwqmw dI Xwd ivc ig`J jWdw hY, audoN jIv-iesqRI dw pRBU-pqI nwl imlwp ho jWdw hY[ hy BweI! jdoN gurU imldw qdoN hI pRBU dI pRwpqI huMdI hY gurU hI pRBU dw nwm jIv-iesqRI dy ihrdy ivc vswauMdw hY, qy prmwqmw dy nwm qoN ibnw mwieAw dy bMDnW qoN KlwsI nhIN huMdI[ hy nwnk! jy mn pRBU dI Xwd ivc ig`J jwey, qW jIv-iesqRI pRBU dw imlwp mwxdI hY, aus dy ihrdy ivc AwnMd pYdw hoieAw rihMdw hY[1[ hy AM\wx ijMdy! gurU dI d`sI kwr kirAw kr, ies qrHW qMU pRBU-pqI nMU pRwpq kr leyNgI[ qMU sdw vwsqy Ksm-vwlI ho jweyNgI, iPr kdy pRBU-pqI nwloN ivCoVw nhIN hoeygw! koeI ivrlI jIv-iesqRI gurU dy d`sy rwh qy qur ky ieh g`l smJdI hY ik gurU dI rwhIN pRBU nwl imlwp hoieAw iPr aus qoN kdy ivCoVw nhIN huMdw[ auh jIv-iesqRI Awpxy AMdroN haumY dUr kr ky pRBU nwl sWJ kwiem r`KdI hY[ auh jIv-iesqRI pRBU-ismrn dI krn-jog kwr krdI rihMdI hY, gurU dy Sbd ivc lIn rihMdI hY, Awpxy ihrdy ivc iek pRBU nwl jIv-iesqRI pCwx pweI r`KdI hY[ hy nwnk! gurU dy snmuK rihx vwlI jIv-iesqRI idn rwq Awpxy pRBU dw nwm ismrdI rihMdI hY, lok prlok ivc aus nMU sdw kwiem rihx vwlI ie`zq imldI hY[ auh jIv-iesqRI Awpxy pRBU-pqI nMU hr vyly Xwd krdI hY jo hr QW ivAwpk hY[2[ hy AM\wx ijMdy! gurU dI d`sI hoeI kwr kirAw kr[ gurU pRBU-pqI nwl imlw dyNdw hY[ jyhVI jIv-iesqRI pRBU dy pRym-rMg ivc rMgI jWdI hY, auh ipAwry pRBU nMU iml ky Awqmk AwnMd mwxdI hY[ pRBU-pRIqm nMU iml ky auh Awqmk AwnMd mwxdI hY, sdw-iQr pRBU ivc lIn rihMdI hY, auh sdw-iQr pRBU aus nMU sB QwvW ivc v`sdw id`sdw hY[ auh jIv-iesqRI sdw-iQr pRBU dI Xwd ivc msq rihMdI hY, iehI sdw kwiem rihx vwlw Awqmk isMgwr auh idn rwq krI r`KdI hY[ gurU dy Sbd ivc juV ky auh jIv-iesqRI swry suK dyx vwly pRBU nwl sWJ pwauNdI hY, aus nMU Awpxy gl nwl lweI r`KdI hY, gly ivc pRo lYNdI hY, hr vyly aus dw jwp krdI hY[ hy nwnk! auh jIv-iesqRI mwlk-pRBU dw mhl l`B lYNdI hY, gurU dI miq auqy qur ky auh pRBU-pqI dw imlwp pRwpq kr lYNdI hY[3[ hy BweI! ijs AM\wx jIv-iesqRI nMU Dur drgwh qoN imlwp dw lyK pRwpq hoieAw, aus nMU pRBU ny Awp Awpxy crnW ivc joV ilAw[ aus jIv-iesqRI dy ihrdy ivc ieh cwnx ho igAw ik prmwqmw sB QweIN mOjUd hY[ sB QweIN ivAwpk ho rhy pRBU nMU aus jIv-iesqRI ny Awpxy mn ivc vsw ilAw, ipCly jnm ivc iliKAw lyK aus dy m`Qy auqy au~GV ipAw[ auh jIv-iesqRI ipAwry pRBU nMU cMgI l`gx l`g peI, aus dw ihrdw-syj AwnMd-BrpUr ho igAw, sdw-iQr pRBU dy nwm ismrn nMU aus ny Awpxy jIvn dw suhj bxw ilAw[ jyhVI jIv-iesqRI gurU dI miq lY ky sdw-iQr pRBU dy nwm ivc lIn ho jWdI hY, auh Awpxy AMdroN haumYN dI mYl dUr kr lYNdI hY, auh pivqR ho jWdI hY, auh pivqR jIvn vwlI bx jWdI hY[ hy nwnk! (AwK-) krqwr ny Awp aus nMU nwl imlw ilAw, aus ny prmwqmw dw nwm pRwpq kr ilAw, jo aus dy vwsqy isRStI dy nO hI ^zwny hY[4[3[4[

TRANSLITERACION DEL GURUMUKHI
soohee mehalaa 3 || jug chaarae dhhan jae bhavai bin sathigur sohaag n hoee raam || nihachal raaj sadhaa har kaeraa this bin avar n koee raam || this bin avar n koee sadhaa sach soee guramukh eaeko jaaniaa || dhhan pir maelaavaa hoaa guramathee man maaniaa || sathigur miliaa thaa har paaeiaa bin har naavai mukath n hoee || naanak kaaman ka(n)thai raavae man maaniai sukh hoee ||1|| sathigur saev dhhan baalarreeeae har var paavehi soee raam || sadhaa hovehi sohaaganee fir mailaa vaes n hoee raam || fir mailaa vaes n hoee guramukh boojhai koee houmai maar pashhaaniaa || karanee kaar kamaavai sabadh samaavai a(n)thar eaeko jaaniaa || guramukh prabh raavae dhin raathee aapanaa saachee sobhaa hoee || naanak kaaman pir raavae aapanaa rav rehiaa prabh soee ||2|| gur kee kaar karae dhhan baalarreeeae har var dhaee milaaeae raam || har kai ra(n)g rathee hai kaaman mil preetham sukh paaeae raam || mil preetham sukh paaeae sach samaaeae sach varathai sabh thhaaee || sachaa seegaar karae dhin raathee kaaman sach samaaee || har sukhadhaathaa sabadh pashhaathaa kaaman laeiaa ka(n)t(h) laaeae || naanak mehalee mehal pashhaanai guramathee har paaeae ||3|| saa dhhan baalee dhhur maelee maerai prabh aap milaaee raam || guramathee ghatt chaanan hoaa prabh rav rehiaa sabh thhaaee raam || prabh rav rehiaa sabh thhaaee ma(n)n vasaaee poorab likhiaa paaeiaa || saej sukhaalee maerae prabh bhaanee sach seegaar banaaeiaa || kaaman niramal houmai mal khoee guramath sach samaaee || naanak aap milaaee karathai naam navai nidhh paaee ||4||3||4||

SOOHEE, TERCER MEHL,(AMADO):
La alma-novia puede vagar a lo largo de las cuatro edades, pero, sin el Verdadero Gurú, ella no encontrará a su Verdadero Marido, el Señor. El Reino del Señor es permanente, y para siempre inmutable; no hay ningún otro más que Él. No hay ningún otro más que Él—Él es para siempre Verdad; el Gurmukh conoce al Uno el Señor. Esa alma-novia cuya mente recibe las Enseñanzas del Gurú, encuentra a su Marido, el Señor. Encontrándose al Verdadero Gurú, ella encuentra al Señor; sin el Nombre del Señor, no hay ninguna liberación. Oh Nanak, la alma-novia extasía y disfruta a su Marido Señor; su mente lo acepta, y ella encuentra paz. || 1 || sirve al Verdadero Gurú, oh novia joven e inocente; así usted obtendrá al Señor como su Marido. Usted será para siempre la novia poderosa y feliz del Verdadero Señor; y usted nunca llevará de nuevo ensuciada la ropa. Su ropa nunca se ensuciará de nuevo; cuán raros son esos pocos, quiénes, como Gurmukh, reconocen esto, y conquistan su ego. Así que haga la práctica de accioness buenas; únase en la Palabra del Shabad, y profundamente dentro, venga a conocer al Señor Uno. El Gurmukh disfruta a Dios, día y noche, y obtiene la verdadera gloria. OhNanak, la alma-novia disfruta y se extasía ; Dios está saturando y está penetrando por todas partes. || 2 || Sirve al Gurú, oh alma-novia joven e inocente, y él la llevará a usted a que encuéntre a su Marido, el Señor. La novia se imbuye con el Amor de su Señor Amado; encontrándose con ella, ella encuentra paz. Encontrándose a su Querido, ella encuentra paz, y se une en el Verdadero Señor; el Verdadero Señor está saturando por todas partes. La novia hace sus decoraciones, día y noche a la Verdad, y permanece absorta en el Verdadero Señor. El Señor, el Dador de paz, se comprende a través de Su Shabad; Él abraza en Su abrazo a lanovia. Oh Nanak, la novia obtiene la Mansión de Su Presencia; a través de las Enseñanzas del Gurú, ella encuentra a su Señor. || 3 || El Señor Original, mi Dios, ha unido a Su novia joven e inocente con Él. A través de las Enseñanzas del Gurú, su corazón es el illuminado e ilustrado; Dios está penetrando y está saturando por todas partes. Dios está penetrando y está saturando por todas partes; Él mora en su mente, y ella comprende que ella pre-ordenó el destino. En su cama cómoda, ella está agradando a mi Dios; ella forma sus decoraciones de Verdad. La novia es inmaculada y pura; ella lava la suciedad de egotismo lejos, y a través de las Enseñanzas del Gurú, ella se une en el Verdadero Señor. O Nanak, el Creador Señor la mezcla en Él, y ella obtiene los nueve tesoros del Naam. || 4 || 3 || 4 ||
Lunes, 18 Jayth (Samvat 541 Nanakshahi) (la Página: 769)